Leverings- en betalingsvoorwaarden1. Begripsbepalingen

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- CliŽnt: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie door de verpleegkundige werkzaamheden worden ver-richt.
- Verpleegkundige: de natuurlijke persoon die ten behoeve van de cliŽnt verpleegkundige werkzaamheden zal (doen) verrichten.
- Zorgovereenkomst: de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst tussen de cliŽnt en de verpleegkun-dige op grond waarvan verpleegkundige zorg wordt verleend.
Ė Zorgmoment: het vooraf vastgestelde tijdstip waarop de verpleegkundige werkzaam is voor de cliŽnt-. Aanvang, duur en einde van de zorgovereenkomst

2. De duur van de zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. BeŽindiging van de zorgovereenkomst

BeŽindiging van de zorgovereenkomst wegens opzegging dan wel overlijden laat onverlet de verplichting het honorarium over de verrichtte werkzaamheden te betalen, en de door de verpleegkundige ingehuurde derden en gemaakte kosten te vergoeden.

4. Leveringsvoorwaarden

Verplichtingen van de verpleegkundige
a. De verpleegkundige verstrekt aan derden alleen dan enige gegevens over de cliŽnt, indien:
(i) dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst,
(ii) er een noodzaak toe bestaat vanwege het directe belang van de cliŽnt, of
(iii) indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.
b. De verpleegkundige heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
c. De verpleegkundige beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Aansprakelijkheid van de verpleegkundige
1 De verpleegkundige is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade.
2 De aansprakelijkheid voor schade van de verpleegkundige is telkenmale beperkt tot de hoogte van de uitkering in enig voorkomend geval van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de verpleegkundige heeft afgesloten.
3 In alle gevallen waarin enige schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van de verpleegkundige telkens beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan in rekening is gebracht door de verpleegkundige.
4 De verpleegkundige heeft te allen tijde het recht enige tekortkomen te repareren en, indien en voor zover mogelijk, enige schade van de cliŽnt ongedaan te maken, waarbij de cliŽnt alle mogelijke medewerking zal verlenen.
5 Indien enige schade kan worden verhaald op enige derde(n), enige andere verzekering van de cliŽnt of enige derde(n), dan zal/zullen eerst die derde(n), dan wel die verzekering worden aangesproken alvorens de verpleegkundige wordt aangesproken. Enige vergoeding van schade door (een) derde(n) zal altijd in mindering worden gebracht op de eventuele aansprakelijkheid voor die schade van de verpleegkundige.

Verplichtingen van de cliŽnt
1 De cliŽnt is verantwoordelijk voor de verkrijging van en de beschikking over een schriftelijke opdracht van de behandelend arts (Ďuitvoeringsverzoekí). De verpleegkundige zal geen voorbehouden handelingen verrichten, tenzij de cliŽnt beschikt over een uitvoeringsverzoek dat bij hem of haar thuis ter inzage ligt.
2 De cliŽnt zorgt te allen tijde voor tijdige beschikbaarheid van alle gegevens die benodigd zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de door de verpleegkundige te verrichten werkzaamheden. Hiertoe behoort in ieder geval een uitvoeringsverzoek voor voorbehouden handelingen, informatie over toe te dienen medicatie en informatie die duidelijkheid schept over de medische situatie van de cliŽnt.
3 De cliŽnt zorgt te allen tijde voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de zorg. De voor de zorg benodigde hulpmiddelen en materialen zullen in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij de verpleegkundige het recht heeft aan te geven welke hulpmiddelen en materialen zij strikt noodzakelijk vindt voor een juiste en volledige en veilige uitvoering van de zorg.
4 De cliŽnt zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden voor de verpleegkundige.
5 Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsverzoek van de huisarts, de benodigde hulpmiddelen of een veilige werkomgeving niet aanwezig zijn, dan heeft de verpleegkundige het recht de uitvoering van de zorg op te schorten dan wel de zorg geheel of ten dele niet uit te voeren.
6 De cliŽnt zal de verpleegkundige de gelegenheid geven om haar bevindingen bij te houden in een dossier en te rapporteren aan eventuele andere zorgverleners, familie van de cliŽnt, de huisarts of andere specialisten of belanghebbenden.
7 De cliŽnt zal (tijdelijke) adreswijzigingen te allen tijde terstond en zo spoedig mogelijk doorgeven aan de verpleegkundige. Indien de verpleegkundige de zorg geheel of ten dele niet kan uitvoeren als gevolg van het ontbreken van tijdige informatie over een (tijdelijke) adreswijziging, kan de verpleegkundige het afgesproken zorgmoment desalniettemin volledig in rekening brengen.

Afzeggen van afspraken
1 De cliŽnt dient een afspraak voor een zorgmoment minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, kan de verpleegkundige de volledige voor dat zorgmoment gereserveerde tijdsduur in rekening brengen.
2 Afspraken dienen door de cliŽnt zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon.
3 Indien de verpleegkundige verhinderd is voor een zorgmoment, zal zij zich inspannen om de afspraak door een vervanger te laten uitvoeren. De verpleegkundige zal zich inspannen er voor te zorgen dat enige vervanger over gelijke kwaliteiten beschikt en de zorg op gelijke wijze zal uitvoeren. Indien het niet mogelijk blijkt een vervanger voor een afspraak te vinden, zal de afspraak op een ander moment worden ingehaald. De afspraak zal dan niet in rekening worden gebracht.

5. Betalingsvoorwaarden

1 Facturering zal plaatsvinden op maandelijkse basis. De verpleegkundige zal aan de cliŽnt schriftelijk factureren, waarbij inzage wordt gegeven op welke uren en op welke dagen de werkzaamheden zijn verricht. Over het honorarium van de verpleegkundige is geen BTW verschuldigd.
2 Voor de bepaling van het bedrag dat de cliŽnt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verpleegkundige doorslaggevend, tenzij de cliŽnt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
3 Facturen dienen te worden voldaan binnen 21 kalenderdagen na de datum zoals deze is vermeld op de factuur, zonder enige inhouding, verrekening of korting. Indien een factuur niet binnen deze termijn door de cliŽnt is voldaan, is de cliŽnt van rechtswege in verzuim, zonder dat een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliŽnt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
4 De verpleegkundige heeft het recht de uitvoering van de zorg op te schorten, indien de cliŽnt in verzuim is vanwege het niet (tijdig) voldoen van enige facturen of, indien zulks is overeengekomen, vanwege het niet tijdig voldoen van een voorschot voor te verrichten werkzaamheden.
5 Indien de cliŽnt in verzuim is, worden alle vorderingen van de verpleegkundige ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
6 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, gerechtelijke kosten en enige andere bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliŽnt zijn voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van Ć40,00.
7 Enige betalingen door de cliŽnt strekken telkens eerst ter voldoening van:
(i) de verschuldigde rente,
(ii) alle onder 6 genoemde kosten en
(iii) de onvoldane facturen met een jongste factuurdatum.

6. Klachten en betwistingen

1 Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een betwisting van (de juistheid van) een factuur dient schriftelijk binnen 21 dagen na het verrichten van de betreffende werkzaamheden respectievelijk de factuurdatum aan de verpleegkundige te worden meegedeeld, op straffe van verval van enige rechten.
2 Een klacht over de verrichte werkzaamheden of een betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting van de cliŽnt niet op.

7. Toepasselijk recht

Op de zorgovereenkomst, deze leverings- en betalingsvoorwaarden en iedere andere relatie tussen de cliŽnt en de verpleegkundige is Nederlands recht van toepassing, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behande-lingsovereenkomst (WGBO), Wet BOPZ, AWBZ, Zorgverzekeringswet, WKKGZ en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.